2003 Battle Of The Great Lakes VI
Full Power Meet
8-Mar-03
114 Lbs.
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Drew Elko XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
123 Lbs.
HS-I 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Nolan Keenan 190 215 240 215 125 140 155 155 225 250 275 275 645
132 Lbs.
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Ryan Horne 205 225 250 250 205 210 220 210 240 275 300 300 760
148 Lbs.
Masters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Jim Daviera 300 300 325 325 240 240 250 240 385 405 425 405 970
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Jeff Davis 280 300 315 315 225 245 260 260 380 425 425 380 955
165 Lbs.
Open 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Eric Nickson - BL 530 560 580 580 370 385 405 405 615 620 650 620 1605
Matt Vail 420 450 450 420 350 370 370 350 470 500 525 500 1270
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Justin Caputo - BL 370 380 385 385 260 270 280 280 425 460 480 480 1145
Tony Raffelle XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
181 Lbs.
Open 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Victor Voinovich - BL 525 525 545 545 410 410 445 410 545 565 585 565 1520
Dan Sustin 505 550 570 570 350 365 390 365 505 540 585 540 1475
John Sensenbaugh 485 485 485 485 335 355 365 365 465 495 505 495 1345
Rick Geckler 240 275 300 300 250 260 275 275 315 330 360 360 935
Jason Ross 515 545 545 545 405 415 435 XX XX XX XX XX XX
Eric Newland XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Masters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Gordon Wolfe 425 455 475 455 250 265 275 275 425 455 475 475 1205
Novice 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Gerald Bess - BL 440 485 510 510 370 415 425 415 535 585 610 585 1510
Matt Marek 295 295 310 295 185 225 225 225 280 315 350 350 870
Brent Myers 300 300 325 300 300 300 XX XX XX XX XX XX XX
Steve McConnell 350 350 350 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Police/Military/Fire 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Dan Sustin 505 550 570 570 350 365 390 365 505 540 585 540 1475
Patrick Hager 360 360 360 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Tom West 275 340 340 275 225 255 275 255 330 355 400 400 930
2003 Battle Of The Great Lakes VI
Full Power Meet
8-Mar-03
198 Lbs.
Open 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Shawn Taylor 550 550 575 550 350 370 400 400 460 500 525 500 1450
Dave Griffin 420 420 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Great Grandmasters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Ben Sustin 225 XX XX 225 365 404 404 XX XX XX XX XX XX
Grand Masters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Phil Accordino 420 460 XX 460 310 330 340 340 450 475 XX 475 1275
John Hopkins 365 365 365 365 250 265 XX 265 465 505 505 465 1095
HS-II 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Dominic Schrippa-BL 435 475 500 475 335 350 360 360 400 420 420 400 1235
Juniors 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Josh Beaudry 445 445 445 445 380 380 390 380 530 570 570 530 1355
Police/Military/Fire 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
John Williams 315 330 330 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Warren Olesinski 375 415 435 415 360 385 385 385 500 540 540 500 1300
John Kmetz 405 435 450 450 300 325 325 300 500 535 535 500 1250
220 Lbs.
Open 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
James Dawson 470 500 XX 470 350 370 390 370 500 525 540 525 1365
Collegiate 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Jeremy Hartman - BL 565 605 630 605 425 425 465 425 655 685 710 710 1740
Masters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Jeff Cardinal 445 485 485 445 385 405 410 405 425 450 460 460 1310
Jeff Cook 0
Rich Stradtman 455 475 475 455 310 325 335 325 495 520 520 520 1300
Novice 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Steve McConnell 350 350 350 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Police/Military/Fire 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
James Dawson 470 500 XX 470 350 370 390 370 500 525 540 525 1365
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
James Stuart 425 475 475 475 320 350 360 350 550 590 620 590 1415
Steve Chek 330 375 375 330 225 255 270 255 405 440 440 405 990
2003 Battle Of The Great Lakes VI
Full Power Meet
8-Mar-03
242 Lbs.
Open 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Shane Newark 620 655 680 655 510 530 550 530 530 560 580 580 1765
David Lanning 475 475 XX 475 385 405 415 405 515 545 545 515 1395
Masters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Marc Terman - BL 475 515 530 475 325 345 350 325 575 605 XX 605 1405
Juniors 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Mark Jesenovec 460 480 490 460 390 390 390 XX XX XX XX XX XX
Novice 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Gerald Bess 440 485 510 510 370 415 425 415 535 585 610 585 1510
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Jacob Sladkey 375 405 430 405 225 225 235 225 405 425 440 425 1055
275 Lbs.
Masters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Denny Day 475 475 525 475 315 350 370 350 500 XX XX 500 1325
Raw 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Jason Harper - BL 475 510 510 510 375 400 415 415 560 610 630 610 1535
SHW
Open 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Lance Karabel - BL 750 775 800 800 525 575 575 525 675 710 740 710 2035
Hugh Thomas 700 755 800 755 390 425 450 425 570 600 630 630 1810
Masters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Mike Cochran XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Women
Collegiate 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Sara Tomechko - BL 185 225 240 225 190 215 240 215 300 330 350 330 770
Great Grandmasters 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best 1st 2nd 3rd Best TOTAL
Lois Hummer 45 45 45 45 45 45 55 55 75 95 115 115 215
Pete Lanzi Best Lifter Sword Award
Eric Nickson Full Meet 114-165
Victor Voinovich Full Meet 181-220
Lance Karabel Full Meet 242-SHW.
Dominic Schrippa Full Meet High School
Justin Caputo Full Meet Raw Lt.
Jason Harper Full Meet Raw Hwt.
Gerald Bess Full Meet Novice
Marc Terman Full Meet Masters
Sara Tomechko Full Meet Women
Jeremy Hartman Full Meet Collegiate
Ultimate Fitness Power Team Team Champions