2003 PETE LANZI MEMORIAL
Deadlift Meet
114 Lbs. 220 Lbs.
Women's Masters 1st 2nd 3rd Best Raw 1st 2nd 3rd Best
Peggy Beno 135 170 190 190 Steve Chek 405 435 450 450
165 Lbs. Novice 1st 2nd 3rd Best
Women's Masters 1st 2nd 3rd Best Zak Fiore 430 450 475 450
Denise Sherican 290 320 345 320
Police-Military-Fire 1st 2nd 3rd Best
HS - I 1st 2nd 3rd Best Joe Keough 480 510 530 510
Lisa Gory 200 210 225 225
Open 1st 2nd 3rd Best
HS - II 1st 2nd 3rd Best Bob Eucker 640 660 680 660
Billy Goodrich 315 350 400 350
242 Lbs.
Raw 1st 2nd 3rd Best Novice 1st 2nd 3rd Best
Justin Caputo 450 480 490 480 Chris Mathaios 400 415 430 415
181 Lbs. Raw 1st 2nd 3rd Best
Women's Open 1st 2nd 3rd Best Jacob Sladkey 415 435 450 450
Denise Sherican 205 220 240 240
275 Lbs.
198 Lbs. Open 1st 2nd 3rd Best
Great Grands 1st 2nd 3rd Best Stephan Terebieniec 580 620 650 650
Denny Yashoscik 360 390 410 410
Charles Lee 335 345 355 355 Raw 1st 2nd 3rd Best
Stephan Terebieniec 580 620 650 650
HS - I 1st 2nd 3rd Best
Nick Fares 300 400 445 400 Novice 1st 2nd 3rd Best
Matt Marek 350 400 425 350 Stephan Terebieniec 580 620 650 650
SHW Lbs.
Open 1st 2nd 3rd Best
Don Morgan 675 695 715 715
BEST LIFTERS
Bob "Mr. Deadlift" Eucker Deadlift Men's Open
Denise Sheridan Deadlift Women
Nick Fares Deadlift High School
Stephan Terebieniec Deadlift Raw/Novice